.
Menu

Wat doet de OPR?

De OPR heeft volgens de Wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. Voor de schooljaren 2015-2018 is een Ondersteuningsplan vastgesteld. In het Ondersteuningsplan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het Samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. De OPR volgt in de tussenliggende jaren ook de voortgang van het Ondersteuningsplan.

Hoe is de OPR georganiseerd?

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken staat onder meer beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en zullen verlopen en hoe er gestemd wordt. De OPR kiest een voorzitter en secretaris uit haar midden.

Kan iedereen lid worden van de OPR?

De leden van de OPR moeten ouders of personeelsleden zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de (gezamenlijke) medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit één van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.
De OPR heeft de volgende taken:

  1. Instemmen met het Ondersteuningsplan.
  2. Bespreken van alle aangelegenheden die het ondersteuningsplan raken.
  3. Voorstellen doen en standpunten kenbaar maken betreffende uitvoering van beleid.
  4. Bespreken van jaarverslag, jaarrekening, begroting, inkomsten rijk en bijbehorende beleidsvoornemens over financiën, personeel en organisatie.
  5. Voordragen van een lid van de Raad van Toezicht, indien van toepassing.

 

terug naar boven

Organisatie

Documenten

Nieuws

Contact

  • Werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur
    Telefoonnnummer: 06-26634694

  • E-mailadres: info@swv2201vo.nl
  • Postadres: Laak 1, 9406 HX Assen